Author Archives: admin

ม่านริ้วพลาสติก

ม่านริ้วพลาสติก เป็นส่วนนึงในงานโครงสร้างของอาคาร เป็นเสมือนผนังเบาหรือประตู ทางเข้าออกของอาคาร ส่วนมากแล้วจะนิยมใช้ในกล่มอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสถานที่นั้นๆ